Stadgar

För den ideella föreningen Hellefors E-Sports Club med hemort i Hällefors. Bildad den 2009-03-17 under namnet Fun4U. Stadgarna senast reviderade på årsmötet 2015-01-11.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Föreningens namn

Föreningens namn är Hellefors E-Sports Club. Namnet förkortas HESC.

2 § Ändamål 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet med inriktning mot e-sport.
Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri och rättvis idrott.
Utöver detta har föreningen som målsättning att anordna och öka möjligheten till drogfria fritidsaktiviteter för ungdomar.

3 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar ett vanligt kalenderår.

7 § Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen har rätt att publicera delar av medlemsförteckningen på föreningens hemsida.

11 § Utträde

Medlem som inte har betalat medlemsavgift efter påminnelse får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, saboterat eller förstört föreningens inventarier, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen eller anseende. Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift före 1:a mars och eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.
 • har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall ske via mail och på hemsidan senast tre veckor före mötet. Viktiga beslut skall anges i kallelsen.

15 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

16 § Valbarhet

Röstberättigad medlem av föreningen är valbar till styrelsen och valberedningen.

17 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Bör helst inte vara sittande.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordningen.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 5. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 7. Fastställande av medlemsavgifter.
 8. Val av
  1. ordförande för en tid av 1 år;
  2. sekreterare för en tid av 1 år;
  3. kassör för en tid av 1 år;
  4. vice ordförande för en tid av 1 år;
  5. ledamöter för en tid av 1 år; antal ledamöter bestäms av årsmötet
  6. suppleanter för en tid av 1 år; antal suppleanter bestäms av årsmötet
  7. revisor och suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  8. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 9. Val av
  1. Webbmaster
  2. Aktivitetsansvarig
  3. Materialförvaltare, om årsmötet anser det nödvändigt.
 10. Övriga frågor

18 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 51 % av föreningens medlemmar begär det.

Extra årsmöte skall utlysas inom 14 dagar efter formell begäran och mötet skall hållas inom två månader. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall meddelas medlemmarna inom en vecka. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 14 §.

REVISORER

19 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

20 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt det antal ledamöter som årsmötet fastställer. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt årsmötets beslut. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe t.o.m. kommande årsmöte.

21 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm, och
 • förbereda årsmöte.

22 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning, vid telefonsammanträde eller vid sammanträde via live chatt. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
23 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.